Cestovní ruch

Jak ukazují data Světové organizace cestovního ruchu, cestovní ruch patří mezi hlavní sektory světové ekonomiky. Jde o třetí největší kategorii v oblasti exportu (po pohonných hmotách a chemických látkách). V roce 2019 představoval cestovní ruch 7 % světového obchodu, nějakým způsobem byl přínosný pro jedno z deseti pracovních míst a zajišťoval živobytí mnoha milionům osob jak v rozvojových, tak rozvinutých státech. V některých státech představuje cestovní ruch více než 20 % HDP. (1) Podle Světového institutu wellness (GWI) v letech 2015-2017 právě odvětví tzv. wellness turistiky rostlo dokonce dvakrát rychleji než cestovní ruch obecně. Wellness turistika, definovaná jako „cestování spojené s úsilím o udržování nebo posílení osobní pohody jedince“ (2), byla v roce 2019 v rámci světového trhu vyčíslena na odhadem 641 miliardu dolarů. Její hodnota by v letech 2020-2024 měla vzrůst až na 315 miliard dolarů. (3, 12) Poměrně nedávno se do pojmu wellness turistika začlenily i aktivní způsoby cestování jako cyklistika. (4) Výsledkem hektického pracovního dne většiny lidí a sedavého způsobu života je pokles fyzické aktivity a četnější problémy, související s naším životním stylem. Mnozí si proto přejí být aktivní alespoň ve volném čase [3].

S pandemií nemoci Covid-19, kdy cestovní ruch byl jedním z nejvíc zasažených odvětví, na druhou stranu výrazně vzrostla popularita cyklistiky. Cykloturistika, kterou Evropský parlament definuje jako aktivní cestování mezi destinacemi na jízdním kole za účelem trávení volného času, kdy jízda na kole je nedílnou součástí turistické zkušenosti, by se mohla stát důležitým faktorem v procesu oživení cestovního ruchu. V evropských státech zaznamenala cykloturistika několik rekordů i navzdory covidové pandemii [9].


Pozitivní účinky

Před rokem 2020 činila hodnota cyklistiky pro ekonomiku Evropské unie 63 miliard euro, přičemž největší podíl připadá na cykloturistiku se 44 miliardami euro. (5) Odhad byl proveden na základě více než 2,2 miliard cykloturistických cest a 20 milionů vícedenních cykloturistických výletů v evropských zemích. (10) Kromě toho byla cykloturistika v EU navázaná na 525 tisíc pracovních míst, což je víc než v ocelářském a lodním průmyslu. (5, 6) Podle slov generální ředitelky ECF Jill Warrenové „pomáhá cykloturistika bojovat s nadměrným počtem turistů v některých nejoblíbenějších destinacích, protože turisté se mohou pohybovat mimo tradiční cesty a rozptýlit se do méně navštěvovaných lokalit. To je přínosné i pro menší a střední podniky. Kromě toho vybudovaná infrastruktura slouží i místnímu obyvatelstvu a zvyšuje propojenost venkovských oblastí“. (7)

Cykloturistika představuje udržitelný způsob cestování, který je přínosný nejen pro ekonomiku, ale i pro životní prostředí a lidské zdraví. Jízda na kole nás propojuje s přírodou a přispívá k pohodě těla i duše. V případě kombinace cyklistiky s dopravou hromadnou cykloturistika významně pomáhá snižovat uhlíkovou stopu celého sektoru cestovního ruchu a posunuje naši společnost blíž k budoucnosti bez uhlíkové zátěže. (13)

Vzhl edem k absenci mezinárodního cestovní ho ruchu v roce 2020 se lidé chopili j í zdních kol a většina cyklistických cest v evropských zemí ch byla mí stní ch. ( 5 , 8 ) V době pandemie je jí zda na kole považována za bezpečný způsob dopravy v klidném tempu, vhodném pro lidi všech věkových a výkonnostních skupin. Cykl oturi stiku l ze provozovat v různých prostředí ch jako si lni ční cyklistiku nebo na horských či elektrických kolech, i jako ví cedenní aktivitu. ( 8 ) Výsl edky, které zaznamenal EuroVelo Barometr, moni torující využi tí deseti dál kových cyklotras EuroVelo, ukázaly navýšení o 2 % v průběhu prvních osmi měsí ců roku 2021 ( ve srovnání se stejným období m v roce 2019 ), včetně 12 % nárůstu během ví kendů, což naznačuje, že větší podíl tohoto navýšení l ze spoji t s cykloturi stikou a volnočasovými aktivi tami . ( 11 ) V rámci tohoto boomu byl o zaznamenána nová vlna rozvoje cestovního ruchu v souvi slosti s nově vybudovanými trasami , což se stalo napří k lad ve Franci i nebo Maďarsku. ( 5 , 11 )


Sloupky
Leták k tématu ke stažení ve formátu PDF 
(klikněte pro stažení na obrázek letáku)