Koncepce & řešení

Doprava na jízdním kole či pěšky je součástí mnoha strategických dokumentů. Tento pozitivní fakt sám o sobě bohužel nestačí, aby cyklodoprava naplnila svůj plný potenciál, když Je cyklistická síť nespojitá. Během cesty jsou uživatelé často vystaveni nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo stezka náhle končí bez pokračování. Obrázek je o to horší, když člověk vyjede za hranice a najednou vidí, že to jinde jde

Řešení se snaží najít CYKLOVIZE 2030, což je soubor opatření k tvorbě bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. CYKLOVIZE 2030 má přispět k tomu, aby se síť budovala a fungovala podobně jako je tomu u železnic nebo silnic.
Aby tomu tak bylo, měla by tato síť:
1) zohledňovat dopravní potřeby obyvatel a zajišťovat vytvoření dopravního prostoru pro aktivní mobilitu uvnitř měst, či v blízkém jejich okolí;
2) podporovat multimodální dopravní systém díky napojení na zastávky veřejné dopravy;
3) poskytovat vlastní bezpečný dopravní prostor v urbanisticky silných směrech z krajských metropolí do regionálních center;
4) vycházet z vedení páteřních dálkových cyklotras (účelem je provést takové úpravy, aby dálková cyklotrasa co nejvíce uspokojovala dopravní potřeby obyvatel daného území). Páteřní cyklotrasy definované v jednotlivých krajích představují základní páteř pro budoucí ucelenou dopravní infrastrukturu pro aktivní dopravu. Její realizací dojde k vytvoření odpovídajícího dopravního prostoru nejen pro cyklisty, ale pro moderní prostředky individuální dopravy obecně.

Na jejím vytvoření pracuje skupina složená ze zástupců jednotlivých krajů pod záštitou Asociace krajů ČR a spolku Partnerství pro městskou mobilitu. CYKLOVIZE 2030 spolupracuje s Pracovní skupinou Ministerstva dopravy zaměřenou na koordinaci rozvoje infrastruktury pro aktivní mobilitu.

Užitek z toho budou mít jak cyklisté, tak i řidiči a chodci. Více cyklostezek  a cyklistů znamená zrychlení ostatní dopravy, více bezpečí a méně stresu na přeplněných silnicích, které už dnes v mnoha místech kapacitně nestačí.

Modul: Seznam podstránek


CYKLOVIZE 2030
navazuje na vládní Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030, kterou dne 11. ledna vláda ČR schválila jako strategický dokument pro oblast cyklistické a pěší dopravy a jako podpůrný metodický materiál pro řešení udržitelné městské mobility na úrovni samospráv. Koncepce je jedním z návazných dokumentů dopravní politiky, který rozpracovává hlavní zásady dopravní politiky do podmínek samosprávy. Návrh Koncepce řeší problematiku plánování udržitelné městské a aktivní mobility v souladu s návrhy a požadavky na řešení městské mobility a bezpečnosti.

Cyklisté jsou nejvíce zranitelní účastníci provozu. Stejně jako pěší nejsou chráněni konstrukcí dopravního prostředku a deformační zónou. Na rozdíl od pěších se však cyklisté pohybují vyšší rychlostí a jsou více v kontaktu s motorovou dopravou. Zaručit bezpečnost cyklistů je proto možné především návrhem bezpečných komunikací, po kterých se cyklisté pohybují. S ohledem na zahraniční výzkumy a statistiky je možno najít přímo úměrný vztah mezi podílem cyklistické dopravy na celkové dělbě přepravní práce a bezpečností dopravy. Orientace měst na podporu cyklodopravy a nemotorové dopravy obecně je nástrojem prevence dopravních nehod.