Terminologie


Pro pochopení daného záměru je třeba si upřesnit terminologii. Od roku 1997 se stále hovoří jen o cyklotrasách, což má za následek, že se jsou cyklotrasy spojovány především s cykloturistikou. Cílem je otočit toto vnímání a začít dávat důraz na dopravní význam cest. Je ale pochopitelné, že některé z těchto cest budou mít i nadále především rekreační charakter (např. příhraniční cyklotrasy – v těchto případech se pak nebude monitorovat úseky, které by se měly vybudovat). Z této logiky plyne následující členění:

  • Dálková cyklotrasa (dopravní cesta pro cyklisty I. třídy). Jedná se o dálkové cyklotrasy, které jsou označeny (nebo ve výhledu budou označené) jedno a dvojcifernými čísly.
    • Příklad: např. cyklostezka BEČVA ve Zlínském kraji vedoucí údolím Rožnovské Bečvy, má v této chvíli číselné označení 6260 (tedy místní cyklotrasa). Ale Koncepce Zlínského kraje považuje tento úsek za dálkovou trasu. V takovém kontextu je třeba pracovat s výhledovým vedením dálkové cyklotrasy. Značení KČT se pouze přiřazuje na tuto sít, kraj ale rozhoduje o tom, která je ve výhledu dálková a která místní. Neboli není rozhodující stávající značení KČT, ale návrh kraje, podle kterého teprve dojde k vyznačení (přeznačení) cyklotrasy.
    • Poznámka k termínu „dopravní cesta pro cyklisty I. třídy“ je nově vytvořen pro účely tohoto zápisu, aby stále termín „cyklotrasa“ neevokovala jen turistický charakter)
  • Regionální cyklotrasa (dopravní cesta pro cyklisty II. třídy). Jedná se o regionální cyklotrasy, které jsou označeny, nebo budou označeny, trojcifernými čísly.
  • Místní cyklotrasa (dopravní cesta pro cyklisty III. třídy). Jedná se o místní cyklotrasy, které jsou označeny, nebo budou označeny, čtyřcifernými čísly.

Terminologie k termínu cyklotrasa je dostatečně definována v TP 179:

  • 8.4 Cyklistická trasa (cyklotrasa)

liniové vedení cyklistického provozu územím ve vybrané vhodné stopě, sloužící cyklistické dopravě, rekreaci, turistice nebo více funkcím najednou

  • 8.4.1 ve smyslu značení v terénu

značení dopravním nebo pásovým značením usnadňující cyklistům orientaci, ale neurčující dopravní režim (trasa může být vedena jakýmkoliv územím, tj. po všech pozemních komunikacích i mimo ně, kde je provoz cyklistů dovolen, resp. kde není zakázán)

  • 8.4.2 ve smyslu územně-plánovacím

koridor se stanovenými kritérii a standardy kvality z hlediska cyklistického provozu, které je v daném území a vazbě žádoucí zajistit

V našem pojetí tak především cyklotrasu spojujeme s terminologií 1.8.4.2 ve smyslu územně-plánovacím.