K možnostem povolení a vyvlastnění stezek pro cyklisty

Podle § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související veřejně prospěšné stavby.

Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty (dále jen stezka) souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

Znamená to, že nejen silnici a místní komunikaci I. třídy, ale i souběžnou stezku lze považovat za veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze vyvlastnit i v případě, kdy tyto stavby nejsou samostatně vedeny jako veřejně prospěšné v územně plánovací dokumentaci. Jsou veřejně prospěšné ze zákona. To ovšem platí jen v případech, kdy je stezka povolovaná současně (jedním řízením) se stavbou silnice nebo místní komunikace I. třídy (stačí, pokud by se jednalo o rekonstrukci/úpravu stávající silnice nebo místní komunikace I. třídy, která by vyžadovala povolení). Tento postup nelze využít, pokud by mělo být vydávané územní rozhodnutí či stavební povolení jen pro stavbu stezky. Tuto úpravu pak rovněž nelze využít pro stezku souběžnou se stavbou dálnice.

Pokud se týká vedení povolovacího řízení, tak může být několik variant:
 • stezka bude součástí budované silnice I. třídy – územní řízení a stavební řízení povede krajský úřad. Není přitom rozhodné, zda je či není stavba vedená v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšná, jedná se vždy o veřejně prospěšnou stavbu, které současně podléhá režimu liniového zákona
 • stezka bude součástí budované silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace I. třídy a tyto stavby nejsou vedeny v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné – územní rozhodnutí by vydával místně příslušný obecný stavební úřad, pokud bylo pro stavbu vydáno závazné stanovisko EIA, pak to bude obecný stavební úřad na ORP. Stavební povolení by vydával speciální stavební úřad
  (ORP). Bylo by možné také stavbu povolit ve společném řízení, to by vedl stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení (tedy ORP). Pro tuto stavbu by bylo možné potřebné pozemky vyvlastnit
 • stezka bude součástí budované silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace I. třídy a tyto stavby jsou vedeny v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné – územní rozhodnutí by vydával krajský úřad. Stavební povolení by vydával speciální stavební úřad (ORP). Bylo by možné také stavbu povolit ve společném řízení, to by vedl stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení (tedy ORP). Pro tuto stavbu by bylo možné potřebné pozemky vyvlastnit
 • stezka bude povolovaná jako samostatná stavba a nebude v územně plánovací dokumentaci vedená jako veřejně prospěšná stavba – územní rozhodnutí by vydával místně příslušný obecný stavební úřad, pokud bylo pro stavbu vydáno závazné stanovisko EIA, pak to bude obecný stavební úřad na ORP. Stavební povolení by vydával speciální stavební úřad (ORP). Bylo by možné také stavbu stezky povolit ve společném řízení, to by vedl stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení (tedy ORP). Vyvlastnění není možné, V tomto případě by žadatel musel být vlastníkem pozemků, na kterých by se stavba stezky navrhovala, nebo by musel mít souhlasy vlastníků těchto pozemků,
 • stezka bude povolovaná jako samostatná stavba a bude v územně plánovací dokumentaci vedena jako veřejně prospěšná stavba – územní rozhodnutí o umístění stavby by vydával krajský úřad, stavební řízení pak povede příslušný speciální stavební úřad (ORP). Bylo by možné také stavbu stezky povolit ve společném řízení, to by vedl stavební úřad příslušný k vydání stavebního povolení (tedy ORP). Pro tuto stavbu by bylo možné potřebné pozemky vyvlastnit.
Pokud se týká vyvlastňovacího řízení:
 • stezka bude součástí budované silnice I. třídy – vyvlastňovací řízení povede krajský úřad
 • stezka bude součástí budované silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace I. třídy a tyto stavby nejsou vedeny v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné – vyvlastňovací řízení povede vyvlastňovací úřad na ORP
 • stezka bude součástí budované silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace I. třídy a tyto stavby jsou vedeny v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné – vyvlastňovací řízení povede krajský úřad
 • stezka bude povolovaná jako samostatná stavba a bude v územně plánovací dokumentaci vedena jako veřejně prospěšná stavba – vyvlastňovací řízení povede krajský úřad

Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení obec, jejíž obecní úřad je příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení, krajský úřad usnesením pověří jiný vyvlastňovací úřad působící v jeho správním obvodu provedením vyvlastňovacího řízení. Obdobně se postupuje i v případě, že účastníkem vyvlastňovacího řízení je osoba, jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj.

Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení kraj, jehož krajský úřad je příslušným odvolacím správním orgánem, ústřední správní úřad ve věcech vyvlastnění usnesením pověří provedením odvolacího řízení jiný odvolací správní orgán.

I když to není ve vyvlastňovacím zákoně výslovně uvedeno, bude to platit i na případy, kdy je vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení kraj (nebo jím zřízená organizace), jehož krajský úřad je příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení. Pak by ústřední správní orgán určil jiný krajský úřad. Ústředním správním orgánem pro územní a vyvlastňovací řízení pro stavby dálnic a silnic I. třídy je Ministerstvo dopravy, u ostatních je to Ministerstvo pro místní rozvoj.

Informace vypracovala:

Bc. Ing. Hana Mazurová

Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení stavebního řádu, vedoucí oddělení

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc