Zlínský kraj

Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje, byla schválena usnesením Rady Zlínského kraje č. 0083/R03/20 ze dne 27. 1. 2020. Cílem je vytvoření funkční propojené sítě dálkových a  regionálně významných cyklistických tras v území Zlínského kraje.

Schválená verze koncepce je ke stažení zde: https://zlinskykraj.cz/koncepce-rozvoje-cyklistiky-na-uzemi-zlinskeho-kraje

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.


Kontakt:

Ing. Monika Daňková, Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 414
e-mail: monika.dankova@zlinskykraj.cz
https://www.kr-zlinsky.cz


Podpora cyklistiky Zlínským krajem

Zlínský kraj programově podporuje rozvoj cyklistiky od roku 2021 v rámci Programu na podporu obnovy venkova je připraven dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky.
Podrobnější informace k Programu podpory venkova - dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky.

Podporované aktivity:

1. zpracování projektové dokumentace na výstavbu dálkových a regionálně významných cyklistických stezek,

2. spolufinancování výstavby dálkových a regionálně významných cyklistických

Základní podmínky:

Budování cyklostezek (ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., místní komunikací IV. třídy, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel a která svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 6110 a v Technických podmínkách 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty" a je značena ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dopravním značením C8a a C8b – cyklistická stezka, C9a a C9b – stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a a C10b – stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem.)

Cyklostezky musí být v souladu se sítí dálkových a regionálně významných cyklistických tras Zlínského kraje

V případě spolufinancování výstavby cyklostezek je podmínkou zajištění financování výstavby cyklostezky z národních či evropských fondů.

Způsobilí žadatelé jsou obce a svazky obcí na území Zlínského kraje.

Rok 2021 - Program na podporu obnovy venkova, dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky. Celkem 7.663.000 Kč
Finanční alokace: 13.000.000 Kč
Skutečné čerpání:
- Opatření 5.1 (projektové dokumentace – 5 projektů) 2.642.000 Kč
- Opatření 5.2 (spolufinancování výstavby – 4 projekty) 5.021.000 Kč

Rok 2022 - Program na podporu obnovy venkova, dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky. Celkem 24.998.000 Kč
Finanční alokace: 25.000.000 Kč
Skutečné čerpání:
- Opatření 5.1 (projektové dokumentace – 5 projektů) 880.000 Kč
- Opatření 5.2 (spolufinancování výstavby – 4 projekty) 24.118.000 Kč

Rok 2023 - Program na podporu obnovy venkova, dotační titul 5 Projekty na podporu cyklistiky. Celkem 3.788.000 Kč

Finanční alokace: 4.000.000 Kč
Skutečné čerpání:
- Opatření 5.1 (projektové dokumentace – 1 projekt): 430.000 Kč
- Opatření 5.2 (spolufinancování výstavby – 3 projekty) 3.358.000 Kč


Bonus pro rok 2022 – individuální dotace

Zlínský kraj poskytl městu Slavičín dotaci ve výši 592.000 Kč na realizaci úseku Slavičín Hrádek – Šanov (součást dálkové cyklotrasy D4 definované Zlínským krajem). Jedná se o úsek cyklotrasy, která bude označena značkou B11. Tento projekt získal podporu z OP Interreg SR –ČR.
Celková cena projektu: 11.870.000,- Kč
Dotace Interreg: 10.658.000,- Kč
Dotace ZK: 592.000,- Kč
Termín realizace: 1.3.2022 – 31.12.2022