Týmová spolupráce na několika úrovních

  Národní úroveň.

  Úloha státních organizací je významná, přestože jejich úkolem není primární budování cyklostezek.  Zásadním úkolem však je podpora legislativní, finanční a organizační. Co se týče financí, celkový výčet možností je popsán na https://www.stavbycyklo.cz/finance-22 . Nejde jen o přímé dotační možnosti z evropské, či národní úrovně, ale i řada nástrojů, které jsou popsány výše, neboť jsou spojené s politickým rozhodnutím. V optimální variantě se do roku 2030 předpokládá vyčlenit ze všech zdrojů až 660 mil. eur. Otázka legislativa je řešena pomocí tzv. legislativní cykloskupinu.

  Státní úroveň dále nabízí koordinační a metodickou pomoc, a to prostřednictvím národního cyklokoordinátora, jehož úkolem je především propojovat partnery na státní, regionální a místní úrovni. Cyklokoordinátor pracuje externě jako spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

  Do roviny aktivit národního cyklokoordinátora spadá i vytvoření mapového portálu https://mapa.stavbycyklo.cz/, na kterém je prezentována základní síť páteřních cyklotras ČR, která vznikla na základě podkladů ze 14 krajských cyklokoncepcí. Následným úkolem bude rozdělení jednotlivých páteřních cyklotras na úseky, kterým budou přiřazené atributy, např. budou rozdělené dle jejich současného a cílového stavu, stupně projektové připravenosti, či stanovení vhodných finančních nástrojů k její realizaci. Následně je třeba tuto síť začlenit do územně analytických podkladů. Je potřeba vyvolat diskusi na téma zařazení této sítě do Politiky územního rozvoje ČR.


  Krajská úroveň.

  Jak již bylo napsané výše, na vytvoření sítě pracuje skupina složená ze zástupců jednotlivých krajů pod záštitou Asociace krajů ČR a spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Pracovní skupina zahrnuje 14 krajských cyklokoordinátorů. Každý kraj má také možnost si do mapového portálu https://mapa.stavbycyklo.cz/  nahrát všechny své mapové údaje, které má k dispozici, viz příklad z Olomouckého kraje: https://olkr.stavbycyklo.cz/.

  Ale i v tomto případě čekají kraje úkoly. V některých případech by mělo dojít k aktualizaci samotné krajské cyklostrategie, která bude mít definovanou svou síť hlavních a regionálních koridorů, které zajišťují propojení krajských metropolí s regionálními centry.

  Krajská cyklostrategie by měla nabízet koordinační, metodickou a finanční pomoc při realizaci problematických úseků na této síti. Měla by zahrnovat dotační titul, který pomáhá nejchudším obcím financovat jejich úseky. V některých případech by kraj mohl dokonce vstoupit jako investor výstavby cyklistických komunikací, tak jak to například dělá Ústecký kraj.

  Krajská cyklostrategie by také měla stanovit kompetence, práva a povinnosti svého krajského cyklokoordinátora. Zatímco někde je tato pozice velmi silná, jinde je jen okrajová. Někde pracuje na odboru cestovního ruchu, jinde na dopravě nebo na regionálním rozvoji, což také v jeho pozici hraje roli. Bez sjednocení agendy krajských cyklokoordinátorů bude jen velmi obtížné prosazovat myšlenky CYKLOVIZE 2030. 

  Přehled krajských cyklostrategií a kontakty na krajské cyklokoordinátory jsou k nahlédnutí na tomto odkaze: https://www.stavbycyklo.cz/kraje.

   

  Místní úroveň.

  Cílem je zapojit do CYKLOVIZE 2030 i ve větší míře města. Přeci jen hlavní zodpovědnost za rozvoj cyklistické dopravy mají města a obce. Kraje a stát jim v tom mají pomáhat. Příkladem spolupráce na krajské a místní úrovni je Statutární město Olomouc, které využilo této aplikace a ve spolupráci s krajským cyklokoordinátorem jsou zaneseny do mapové aplikace všechny stávající a plánované cyklistické komunikace.

  Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. sdružuje města ve své pracovní skupině. Jejím cílem je motivovat a vzdělávat města, aby měla svého koordinátora městské mobility, který v rámci plánu udržitelné městské mobility prosazuje opatření na podporu aktivní mobility. Cílem je, aby města zajišťovala výstavbu dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy jak uvnitř města, tak i v širším okolí, aby zajistila bezpečné spojnice pro lidi s okolními obcemi, kteří nechtějí využívat automobilovou dopravu.