Finance

Cyklostezky jsou pozemními komunikacemi na úrovní tzv. místních komunikací, tzn., jedná se o dopravní infrastrukturu vlastněnou samosprávou na úrovni obcí. Přestože je cyklistická doprava provozována zejména na krátké až střední vzdálenosti, je nutné, aby vznikaly cyklostezky procházející více obcemi. Cílem je pro cyklistickou dopravu zajistit plošnou obsluhu území, tzn. postupně zajistit napojení všech obcí na cyklistickou síť. Pro naplnění cíle jsou ale potřeba finance, a to ať přímé, či nepřímé.

Dnes jsou známé dva klasické finanční zdroje na výstavbu cyklostezek:

Dále je třeba prosazovat a hledat další efektivní a investičně nenáročné způsoby, jak podpořit budování bezpečných komunikací pro bezmotorovou dopravu. Jsou to především:

  • Podpora výstavby a zejména rekonstrukce účelových komunikací – je nutné jednat s Ministerstvem zemědělství o hledání způsobu, jak budovat tyto komunikace včetně financování.
  • Spolupráce měst a ŘSD ČR, resp. krajské správy silnic při podpoře cyklistické dopravy (zapracovat cyklistická opatření do svých staveb).
  • Spolupráce měst a Správy železnic při budování stojanů a úschoven u nádraží a zastávek.

Za tím účelem je zapotřebí podpora:

  • zaplňování „prázdných míst na cyklistické sítí“ ze strany krajů
  • odstraňování bariér správců komunikací
  • odstraňování bariér ze strany Ministerstva zemědělství

Opatření pro státní správu:

  • Navrhnout model budování liniových staveb pro cyklodopravu.
  • Zajistit součinnost ŘSD ČR a Správy železnic při realizaci či rekonstrukci velkých dopravních staveb s poptávkou po výstavbě cyklistických komunikací. Pokud např. ŘSD, nebo krajská správa silnic plánuje vybudovat obchvat obce, pak s realizací takové stavby je potřeba současně plánovat i zklidňování, či humanizaci stávajících komunikací, nebo pamatovat na křížení pro bezmotorovou dopravu.